سرامیک پرسلانی مودنا سایز 60*60  تولید شده در ضخامتهای 11،14،16و 18 میلیمتر